Нові знахідки містечкових печаток Слобожанщини XVIII ст. (за матеріалами фондів ЦДІА України у місті Києві)

Пам’ятки геральдики й сфрагістики містечок (слобід) Слобідської України XVIII ст. – масив джерел, порівняно недавно введений в обіг українського гербознавства. Попри публікації О.Однороженка у виданнях Українського геральдичного товариства, досить незначні за кількістю описаних пам’яток (практично трьох – печаток Лиманської городової ратуші, Мохнацької городової ратуші й фрагмента печатки Андріївської городової ратуші; атрибуція інших пам’яток є сумнівною), доробок вітчизняних геральдистів не може тут похвалитися серйозними здобутками. Проте насправді в архівосховищах України (й насамперед – фондах Центрального державного історичного архіву України у місті Києві) зберігається велике число документів ратуш і сотенних канцелярій міст Слобожанщини XVIII ст., скріплених печатками місцевих урядів, за якими можна легко відновити картину самобутньої геральдики цього козацького регіону. Першу спробу такої реконструкції автор уже здійснив 2010 р. (опублікувавши дані про печатки п’ яти сотенних міст Слобожанщини середини XVIII ст. – Валок, Золочева, Котельви, Мерефи, Соколового).

У ході інтенсивної пошукової роботи в фондах ЦДІА України в м. Києві, проведеної в серпні 2011 – березні 2012 рр., авторові вдалося виявити відомості про печатки ще дев’яти містечок і слобід краю, датовані 1730-ми – 1760-ми рр. Серед поселень, печатки яких було опрацьовано, два належали до Ізюмського полку (Андріївка, Печеніги), три – до Охтирського (Боромля, Коломак, Рублівка), одне – до Сумського (Краснопілля) і три – до Харківського (Деркачі, Липці, Нова Водолага). Символіка переважної більшості виявлених печаток має типово «козацький» характер, тобто в цілому не відрізняється від традиційної геральдики Гетьманщини XVII – XVIII ст.: тут домінують зображення хреста, півмісяця, зірок, серця, зброї (зокрема меча, стріли, списа), проте трапляються й емблеми «промовистого» (печатка Деркачів) або оригінального (печатки Андріївки, Липців) змісту. Що ж стосується адміністративної «ролі» зазначених печаток, то переважна більшість із них (судячи з вміщених абревіатур) належали городовим ратушам (хоча водночас уживалися й місцевими сотенними правліннями – так само, як це досить часто траплялося в Лівобережній Гетьманщині), і лише печатка Липців 1740-1742 рр. може вважатися такою, що була виготовлена для сотенного правління.

1. Андріївка. Фрагмент відбитка цієї печатки, датованого 1765 р., свого часу вже був описаний О.Однороженком. Подальша пошукова робота в фондах ЦДІА України дозволила виявити ще два відбитки цієї ж печатки, датовані тим самим роком, що дозволяє реконструювати вигляд пам’ятки в цілому. Печатка м. Андріївки має типову для козацької сфрагістики восьмикутну форму: в її полі – картуш з пальмового гілля, в якому – стилізована квітка, що проростає з землі; над квіткою – півмісяць, обернений рогами догори. Герб супроводжує абревіатура: «А. Г. П.» («андріївська городова печать») [9, 5 зв., 9 зв.; 10, 56 зв.].

2. Боромля. Єдиний примірник печатки цього сотенного містечка, датований 1747 р., вдалося виявити в фонді Охтирської полкової канцелярії. Печатка (значно пошкоджена) має овальну форму; в ії центрі – фігурний (німецький) щиток, обабіч якого елементи геральдичного намета (верхня частина відбитка не збереглася); в щитку – два перехрещені списи вістрями догори. Так само в полі щитка – в кутах, утворюваних списами, – вміщено абревіатуру: «П. А. П. Б. Р.» («печать ахтирського полку боровенської ратуші») [6, 21 зв.].

3. Деркачі. П’ять примірників печатки цього сотенного містечка, датованих 1763 – 1764 рр., виявлено в фонді Харківської полкової канцелярії. Практично всі вони збереглися в пошкодженому стані, проте в сукупності вони дозволяють відтворити загальний вигляд печатки, що має овальну форму: в полі печатки – картуш з пальмового гілля, увінчаний короною; в картуші – зображення птаха, оберненого в правий геральдичний бік (імовірно, деркача – «промовистий» символ, що відтворює назву поселення), над яким – дугоподібний ланцюжок із семи крапок (судячи з усього, декоративний елемент) і восьмикутна зірка. Герб супроводжує абревіатура: «П. М. Д.» («печать міська деркачівська») [17, 26 зв., 126 зв., 222 зв.; 18, 3 зв.; 19, 49 зв.].

4. Коломак. У фонді Охтирської полкової канцелярії вдалося виявити два варіанти печатки місцевої ратуші. Давніший варіант, датований 1731 р., належить до так званих «написових» печаток: печатка овальної форми, в полі якої – щиток з короною та картушем з пальмового гілля; у щитку – літери «П. Г. К.» («печать городова коломацька») [4, 319 зв.].

Новіший варіант, виявлений на рапортах Коломацького сотенного правління від 1762 р., має дещо складнішу символіку. У полі печатки круглої форми – фігурний (німецький) щиток, увінчаний трилисником (або трьома стилізованими перами) та обрамлений елементами намета; у щитку – хрест, поставлений на півмісяці й супроводжуваний угорі та внизу (в кутах щитка) чотирма зірками. Довкола герба – абревіатура: «П. М. К.» («печать міська коломацька») [7, 114 зв., 135 зв., 455 зв.].

5. Краснопілля. Так само два варіанти печатки ратуші Краснопілля виявлено в фонді Сумського козацького полку. Зокрема, печатка 1733 р. має восьмикутну форму, в її полі – хрест, поставлений на оберненому рогами донизу півмісяці, під яким восьмикутна зірка; обабіч хреста – літери «П. К.» («печать краснопільська»). За способом оформлення герба виготовлення цієї печатки може бути датоване ще кінцем XVII – першою чвертю XVIII ст. [1, 4 зв.]

Новіша печатка – 1744-1752 рр., так само восьмикутної форми, – має дещо іншу (хоча й подібну за типово «козацьким» сюжетом) символіку: у її полі – іспанський щиток, увінчаний нашоломником з трьох страусових пер; у щитку – хрест із сяйвом, поставлений на оберненому рогами догори півмісяці; обабіч щитка – дві восьмикутні зірки й абревіатура «П. Р. Г. К.» («печать ратуші городової краснопільської») [2, 38; 3, 18 зв.].

6. Липці. Близько десятка примірників печатки Липецького сотенного правління виявлено на документах, датованих 1740-1742 рр. Печатка має овальну форму, в її полі – картуш з пальмового гілля, увінчаний короною, обабіч якої дві п’ ятикутні зірки; у картуші – кінь, що біжить у правий геральдичний бік. Досить цікавою є вміщена на печатці абревіатура: «С. Л. В. АТ. П.», яку можна розшифрувати як «сотні липецької військового атамана печать» [11, 57 зв.; 12, 69 зв., 79 зв., 95 зв., 110 зв.; 13, 77 зв., 97 зв.; 14, 28 зв.].

Прикметно, що печатка Липецької сотні фігурує на документах, засвідчених тогочасним місцевим сотенним писарем Йовом Донцем. Водночас на окремих паперах, засвідчених тим же писарем, виступає його особиста печатка з такою символікою: в овальному щитку з короною – кроква, увінчана трилисником; довкола – абревіатура «И. Ф. Д.» (ініціали писаря) [16, 33 зв.].

7. Нова Водолага. Єдиний примірник печатки цього містечка, датований 1748 р., було виявлено на документі, засвідченому місцевим городовим отаманом Омеляном Лобасом. Печатка (значно пошкоджена) має восьмикутну форму, в її полі – французький щиток, увінчаний трьома страусовими перами, над якими корона; обабіч нашоломника – дві трояндові квітки; у щитку – два перехрещені мечі, обернені вістрями донизу. Довкола герба – абревіатура: «М. Н. В. П.» («міста Нової Водолаги печать») [15, 32 зв.].

8. Печеніги. Єдиний примірник печатки цього містечка Ізюмського полку виявлено на рапорті місцевої «сотенної ратуші», датованому 1764 р. У полі цієї восьмикутної печатки – французький щиток з наметом і нашоломником (який можна атрибутувати як стилізовану корону або квітку); у щитку типово «козацький» символ – хрест із сяйвом, обабіч якого два півмісяці, обернені рогами до країв щитка; над гербом – літери «П. Г.» («печать городова…»), далі абревіатура не прочитується [8, 36 зв.].

9. Рублівка. Кілька примірників печатки цього сотенного містечка виявлено на рапортах Рублівського сотенного правління 1746 – 1762 рр. Як і попередні печатки, вона має восьмикутну форму; в її полі – серце, увінчане хрестом із сяйвом і пробите навхрест двома стрілами, оберненими вістрями донизу (композиція, надзвичайно характерна для геральдики Лівобережної Гетьманщини XVIII ст., причому як земельної, так і родової). Поряд із гербом – абревіатура «П. Г. Р.» («печать городова рублівська») [5, 25 зв.; 7, 149 зв., 162 зв., 164 зв., 233 зв., 264 зв.].

Джерела
1. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 380. – Оп. 2. – Спр. 8.
2. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 380. – Оп. 2. – Спр. 29.
3. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 380. – Оп. 2. – Спр. 39.
4. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1721. – Оп. 1. – Спр. 21.
5. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1721. – Оп. 1. – Спр. 39.
6. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1721. – Оп. 1. – Спр. 44.
7. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1721. – Оп. 1. – Спр. 91.
8. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1722. – Оп. 1. – Спр. 46.
9. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1722. – Оп. 1. – Спр. 48.
10. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1722. – Оп. 1. – Спр. 52.
11. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 112.
12. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 125.
13. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 146.
14. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 149.
15. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 213.
16. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 218.
17. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 692.
18. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 693.
19. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 694.

Володимир Панченко (Київ),
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Київського міжнародного університету,
кандидат історичних наук

Джерело:
Панченко В. Нові знахідки містечкових печаток Слобожанщини XVIII ст. (за матеріалами фондів ЦДІА України у місті Києві) / В. Панченко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. — 2012. — Вип. 21, ч. 2. — С. 265-269. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.

Електронна адреса:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/40594
Адреса pdf-файлу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40594/48-Panchenko.pdf?sequence=1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.